Zarząd

 

W skład Zarządu Spółki HORTICO S.A. wchodzą:


Paweł Kolasa – urodzony w 1967 r., Prezes Zarządu HORTICO SA

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
imię i nazwisko oraz pełnione funkcje: Paweł Kolasa, Prezes Zarządu HORTICO SA, Dyrektor Generalny
termin upływu kadencji: z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok


b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Mgr inż. ogrodnictwa, absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Z branżą ogrodniczą związany jest przez całą zawodową karierę. W 1991 r. rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą P.W. HORTICO Paweł Kolasa. Od lipca roku 2000 działalność kontynuowana była w formie spółki kapitałowej HORTICO Sp. z o.o., a od 2008 roku jako HORTICO SA. Od początku powstania HORTICO SA jej prezes. Największy akcjonariusz HORTICO SA. W 2001 roku ukończył Studium Menadżerskie w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Był uczestnikiem wielu kursów zawodowych organizowanych przez szereg instytucji, m.in.: „Planowanie i zarządzanie rozwojem kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”, „Inwestycje w kadry” „Wystąpienia publiczne”, „Obowiązki Uprawnienia oraz Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej”, „Prawne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi”, „Odpowiedzialność Członków Zarządu Spółek Kapitałowych”. W latach 2007-2009 uczestnik kursu trenerów biznesu w ramach programu Autorskiej Szkoły Trenerskiej KRAS. Paweł Kolasa był przez dwie kadencje Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Ogrodniczej SA.


c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
Członek Zarządu od 1991 r. jest właścicielem firmy P.W. Serwis Paweł Kolasa, od 04.2013 r. Prezesem HORTICO Deutschland GmbH i od 07.2014 r. – Prezesem Zarządu PNOS Sp. z o.o.


d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
W okresie ostatnich trzech lat liczonych od daty złożenia niniejszego oświadczenia, Członek Zarządu był i jest nadal członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek kapitałowych:
P.W. Serwis Paweł Kolasa - właściciel
PNOS Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
HORTICO Deutschland GmbH – Prezes Zarządu


e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa, oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Członek Zarządu nie został skazany za żadne ze wskazanych powyżej przestępstw oraz nie otrzymał żadnego ze wskazanych powyżej zakazów sądowych.


f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Nie dotyczy


g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Nie prowadzi


h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Nie figuruje
 Andrzej Guszał – urodzony w 1962 r., Wiceprezes Zarządu HORTICO SA

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana


imię i nazwisko oraz pełnione funkcje: Andrzej Guszał, Wiceprezes Zarządu HORTICO SA, Dyrektor Handlowy
termin upływu kadencji: z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok


b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Wykształcenie średnie techniczne. W branży ogrodniczej działa od 1992 roku, początkowo jako właściciel kilku sklepów ogrodniczych na terenie woj. lubelskiego. W 1995 roku założyciel hurtowni ogrodniczej „Awex” w Lublinie. Od pierwszych lat działalności firmy, hurtownia „Awex” zajmowała pozycję lidera w branży, na terenie woj. lubelskiego. Jako jej właściciel zajmował się zarządzaniem do 17.01.2008r, wówczas nastąpiła fuzja z Firmą Hortico sp. z o.o. Andrzej Guszał był uczestnikiem wielu szkoleń i kursów, między innymi: „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, ,,Profesjonalne Negocjacje”, „Efektywne korzystanie z Funduszy unijnych w małych i średnich przedsiębiorstwach” oraz wielu innych. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Ogrodniczej S.A w latach 2004 -2008.


c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
Członek Zarządu od 07.2014 r. jest Wiceprezesem Zarządu PNOS Sp. z o.o.


d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
W okresie ostatnich trzech lat liczonych od daty złożenia niniejszego oświadczenia, Członek Zarządu był i jest nadal członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek kapitałowych:
PNOS Sp. z o.o. –Wiceprezes Zarządu


e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa, oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Członek Zarządu nie został skazany za żadne ze wskazanych powyżej przestępstw oraz nie otrzymał żadnego ze wskazanych powyżej zakazów sądowych.


f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Nie dotyczy


g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Nie prowadzi


h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Nie figurujeKinga Kazubowska-Talaga - urodzona w 1978 roku, Członek Zarządu HORTICO SA

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
imię i nazwisko oraz pełnione funkcje: Kinga Kazubowska-Talaga – Członek Zarządu, Dyrektor Administracyjna
termin upływu kadencji: z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok


b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł magistra na kierunku Marketing i Zarządzanie, Specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwem. Do zespołu HORTICO dołączyła w 2003 jako pełnomocnik Zarządu ds. zarządzania jakością, jednocześnie tworząc i rozwijając dział eksportu obsługujący rynek ukraiński. W 2006 roku objęła stanowisko kierownika hurtowni. Od 2008 w roli Specjalisty ds. eksportu rozwijała dział eksportu, który w tym czasie objął swoim zasięgiem rynek białoruski i rosyjski. Od 2009 na stanowisku dyrektora administracyjnego.


c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
Członek Zarządu nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenia dla Emitenta.


d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
W okresie ostatnich trzech lat liczonych od daty złożenia niniejszego oświadczenia, Członek Zarządu był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek kapitałowych:
PNOS Sp. z o.o. – Członek Zarządu


e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa, oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Członek Zarządu nie został skazany za żadne ze wskazanych powyżej przestępstw oraz nie otrzymał żadnego ze wskazanych powyżej zakazów sądowych.


f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Nie dotyczy


g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Nie prowadzi


h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Nie figuruje