Dokumenty spółki

 

Rejestr przedsiębiorców

Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000308997  Regon: 020778379   NIP: PL 8942944952

Kapitał zakładowy: 5 871 545,00 zł (wpłacony w całości)

Pobierz dokument:

KRS (odpis aktualny z 12.01.2017 r.)