HORTICO SA z dywidendą za 2014 rok [01-07-2015]

 

W dniu 29 czerwca 2015 roku na łamach portali finansowych ukazał sie komunikat prasowy Spółki "HORTICO SA z dywidendą za 2014 rok".

 

Treść komunikatu:

 

HORTICO S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się zaopatrzeniem ogrodnictwa, wypłaci dywidendę z zysku wypracowanego w 2014 r. w wysokości 0,15 zł na akcję. Emitent przewiduje  także sporządzanie  sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF.

 

Akcjonariusze HORTICO S.A. w trakcie ZWZA, które odbyło się w dniu 27.06.2015 r., podjęli decyzję w sprawie wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w 2014 r. Jej wysokość została ustalona na poziomie 0,15 zł brutto na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 07.07.2015 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 22.07.2015 r. Akcjonariusze Spółki otrzymają łącznie prawie 1.678 tys. zł. Rok wcześniej Emitent wypłacił dywidendę wynoszącą 0,07 zł na akcję. Grupa Kapitałowa HORTICO S.A. wypracowała w 2014 r. zysk netto w kwocie 3,77 mln zł oraz osiągnęła przychody sięgające 80,03 mln zł.

 

„Prawo do otrzymania dywidendy jest jednym z najważniejszych praw Akcjonariuszy spółek giełdowych. W tym roku ponownie podzielimy się wypracowanym zyskiem z naszymi inwestorami, a kwota wypłaconej dywidendy będzie ponad dwukrotnie wyższa niż w ub. roku. Jestem przekonany, że bycie Spółką dywidendową oraz stała poprawa wyników finansowych Grupy Kapitałowej pozwolą nam budować pozytywny wizerunek wśród inwestorów, a także zwiększać ich poziom zaufania do nas.” - ocenia Paweł Kolasa, Prezes Zarządu Spółki HORTICO S.A.

 

Podczas odbytego ZWZA Spółki jej Akcjonariusze podjęli także Uchwałę o sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF). Sprawozdania finansowe będą sporządzane zgodnie z MSR/MSSF począwszy od roku obrotowego, w którym spełnione zostaną łącznie dwa warunki, a mianowicie Spółka jako podmiot dominujący będzie tworzyć Grupę Kapitałową oraz złoży wniosek o dopuszczenie jej akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A.

 

„Podjęta Uchwała przez ZWZA w sprawie sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF wynika z podtrzymania planów zmiany rynku notowań naszych akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Będziemy prowadzili działania mające na celu przeniesienie notowań w możliwie najszybszym czasie.” - podsumowuje Kolasa.

 

W 1 kw. 2015 r. Spółka zanotowała 2,7 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym, a jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,47 mln zł i były to tym samym najlepsze wyniki finansowe HORTICO S.A. w całej jej historii. Prognozy finansowe Grupy Kapitałowej na 2015 r. zakładają wypracowanie ponad 95 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz osiągnięcie 5,43 mln zł zysku netto.

 

HORTICO S.A. jest dystrybutorem zajmującym się sprzedażą artykułów ogrodniczych i prowadzi działalność biznesową w dwóch obszarach: „profi” oraz „hobby”. W ramach pierwszego z nich Spółka zaopatruje w środki produkcji działy specjalne w branży ogrodniczej. Realizowana sprzedaż hurtowa w tym segmencie odbywa się w kraju oraz zagranicą. Z kolei w obszarze „hobby” HORTICO prowadzi sprzedaż detaliczną we własnych centrach ogrodniczych, w tym w Galerii Ogrodniczej Zielone Centrum we Wrocławiu oraz sprzedaż hurtową, m.in. dla sklepów, centrów ogrodniczych, kwiaciarni, wykonawców zieleni, itp. W dniu 31.03.2015 r. Spółka sfinalizowała transakcję nabycia Przedsiębiorstwa PNOS, które posiada centra ogrodnicze w Warszawie, Lublinie i Ożarowie Mazowieckim oraz jest znaczącym graczem na rynku nasion tradycyjnych.

 

 

***

 

Kontakt:

 

Artur Górski

Relacje Inwestorskie/Media

artur.gorski@hortico.pl

www.hortico.pl

tel. 501-215-243