Korekta raportu rocznego za 2015 rok

Data raportu: 4 lipca 2016
Numer raportu: 20/2016

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka) w załączeniu przekazuje korektę Raportu Rocznego za rok 2015, opublikowanego w dniu 13 czerwca 2016 roku.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż w opublikowanej Opinii biegłego rewidenta dotyczącej sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. wystąpiła oczywista omyłka pisarska:

Było: skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 287 991,38 zł

Winno być: skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 287 991,38 zł

Pozostałe dokumenty Raportu rocznego za 2015 rok opublikowanego w dniu 13 czerwca 2016 r. nie uległy zmianie.

W związku z powyższym Zarząd HORTICO S.A. przekazuje raport roczny za 2015 rok wraz z poprawioną Opinią biegłego rewidenta dotyczącą sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

20160704 Załącznik nr 1 HORTICO Sprawozadnie finansowe 2015
20160704 Załącznik nr 2 HORTICO Sprawozdanie Zarządu 2015
20160704 Załącznik nr 3 HORTICO Opinia i raport 2015
20160704 Załącznik nr 4 GK HORTICO Skonsolidowane sprawozadnie finansowe 2015
20160704 Załącznik nr 5 GK HORTICO Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 2015
20160704 Załącznik nr 6 GK HORTICO Opinia i raport 2015

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony