Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości

Data raportu: 14 kwietnia 2022
Numer raportu: 4/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2020 Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 14.04.2022 r. Spółka podpisała w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży nieruchomości (dalej „Umowa Sprzedaży”) obejmującej prawo wieczystego użytkowania działek oznaczonych numerami 100/1 oraz 100/2 o łącznym obszarze 2,1684 ha położonych w Duchnicach, gmina Ożarów Mazowiecki przy ul. Żeromskiego 3 wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków, objętych księgą wieczystą KW Nr WA1P/00012896/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych (dalej „Nieruchomość”). Drugą stroną Umowy  sprzedaży jest „ARCHE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nr KRS 0000831001 (dalej „Nabywca”).

Przedmiotowa Nieruchomość wchodziła w skład nabytego od Syndyka Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim.

Na mocy Umowy Sprzedaży Spółka sprzedała, a Nabywca kupił Nieruchomość za cenę w kwocie 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych) netto, powiększoną o należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce 23%, tj. 13.530.000,00 zł (trzynaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych) brutto.

Zapłata przez Nabywcę ceny za Nieruchomość zostanie dokonana w następujący sposób:

  1. kwota 676.500,00 zł (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) została zapłacona przelewem w dniu 04.08.2020 r. tytułem zaliczki,
  2. kwota 6.426.750,00 zł (sześć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) zostanie zapłacona przelewem z rachunku depozytowego Kancelarii Notarialnej w dniu podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży,
  3. kwota 1.201.750,00 zł (jeden milion dwieście jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) zostanie zapłacona przelewem do dnia 20.05.2022 r.,
  4. kwota 5.225.000,00 zł (pięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych) zostanie zapłacona przelewem do dnia 31.12.2022 r.

Zabezpieczeniem wierzytelności wynikających z pkt. 3) i pkt. 4) jest hipoteka umowna ustanowiona na Nieruchomości oraz poddanie Kupującego egzekucji z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zarząd HORTICO S.A. wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony