Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Okresy zamknięte

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”) wprowadza pojęcie tzw. okresów zamkniętych.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze w Spółce (tj. osoba związana z HORTICO S.A., która jest członkiem organu zarządzającego lub nadzorującego, pełni funkcje kierownicze nie będąc członkiem ww. organów, ale ma stały dostęp do informacji poufnych dotyczących pośrednio lub bezpośrednio Spółki oraz uprawnienia do podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy gospodarcze przedsiębiorstwa) nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji Spółki przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu kwartalnego lub rocznego.

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Spółka może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego.

Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem MAR, osobom mającym dostęp do informacji poufnej, przed jej opublikowaniem, zakazane jest w szczególności:

  • wykorzystanie informacji poufnych,
  • ujawnianie informacji poufnych osobom i podmiotom nieuprawnionym,
  • udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • dokonywanie transakcji na papierach wartościowych emitowanych przez Spółkę oraz instrumentach finansowych z nimi powiązanych, usiłowanie dokonania takich transakcji, jak również modyfikowanie lub anulowanie zleceń po wejściu w posiadanie informacji poufnych.

Zgodnie z Art. 7 Rozporządzenia MAR informacją poufną jest m.in. określona w sposób precyzyjny informacja, która nie została podana do publicznej wiadomości, dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio HORTICO lub instrumentów finansowych HORTICO, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych.

Okresy zamknięte związane z przekazywaniem raportów okresowych dla HORTICO S.A. do końca 2024 r. są następujące:

  • 15.01 – 14.02.2024 r.
  • 15.04 – 29.05.2024 r.
  • 15.07 – 14.08.2024 r.
  • 15.10 – 14.11.2024 r.

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony