Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenia zwoływane są jako Zwyczajne i Nadzwyczajne i mogą odbywać się we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie, lub Poznaniu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najdalej w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może być także zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:

 1. Zarząd:
  • z własnej inicjatywy,
  • na pisemny wniosek Rady Nadzorczej zawierający stosowne uzasadnienie złożony najpóźniej na miesiąc przed proponowanym przez Radę terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  • na uzasadnione pisemne żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, przy czym Zarząd zobowiązany jest do jego zwołania w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia tego żądania.
 2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce,
 3. Rada Nadzorcza, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.

W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, a Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego zwykłą większością głosów.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 2. powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
 3. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 4. zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 5. zmiana Statutu Spółki,
 6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 7. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
 8. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 9. emisja obligacji,
 10. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji Spółki,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 13. nabycie własnych akcji w przypadkach określonych w art. 362 § 1 ksh.

Oprócz spraw wymienionych powyżej uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych, chyba że Statut Spółki stanowi inaczej.

Kompetencje wymienione w pkt 2, 4, 5, 6, 7, 9, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony