Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Rada Nadzorcza

Zgodnie z § 20 Statutu HORTICO SA Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności do jej uprawnień należy:

 1. ocena sprawozdań finansowych Spółki za poprzedni rok obrotowy,
 2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa z pkt 1) i 2),
 4. zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 5. delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania lub zawieszenia całego Zarządu lub, gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 6. zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
 7. powołanie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na okres 3-letniej wspólnej kadencji.
Pierwsza Rada Nadzorcza została powołana uchwałą połączeniową nr 1/06/NZW/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółek Hortico Sp. z o.o. i HORTICO Zaopatrzenie Ogrodnictwa Sp. z o.o. z dnia 18 czerwca 2008 r.

Organizację oraz zasady i tryb pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 1. Urszula Bender

  1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
   imię i nazwisko oraz pełnione funkcje: Urszula Bender – Przewodnicząca Rady Nadzorczej (nie pełni innych funkcji i nie zajmuje żadnych stanowisk w ramach Emitenta),
   termin upływu kadencji: z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok.
  2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
   Absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu. W roku 2001 zdała końcowe egzaminy w ramach ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Uczestniczyła w wielu kursach zawodowych, takich jak „Zaawansowane techniki budżetowania”, „Metodyka Project Management”, „Zarządzanie projektami w organizacji”. W latach 1993-2002 pracowała w firmie BESTFOODS (obecnie UNILEVER), gdzie zdobywała doświadczenie zawodowe w zakresie finansów oraz wdrażania systemów informatycznych. W latach 2002-2004 pracowała na stanowisku Głównej Księgowej w BRAU UNION Polska Sp. z o.o. W latach 2004-2008 związana była z grupą BZWBK w spółkach Asset Management i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, gdzie odpowiadała za obszar rachunkowości zarządczej.
  3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
   Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenia dla Emitenta.
  4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
   • HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu, członek Rady Nadzorczej (poprzednia kadencja i obecnie).
  5. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
   Członek Rady Nadzorczej nie został skazany za żadne ze wskazanych powyżej przestępstw oraz nie otrzymał żadnego ze wskazanych powyżej zakazów sądowych.
  6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
   Nie dotyczy
  7. informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
   Nie prowadzi
  8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
   Nie figuruje
  9. informacja o niezależności
   Żona Roberta Bendera  (Prezesa Zarządu PNOS Sp. z o.o. – spółki zależnej HORTICO S.A.)
 2. Łukasz Kononowicz

  1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
   imię i nazwisko oraz pełnione funkcje: – Łukasz Kononowicz – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej (nie pełni innych funkcji i nie zajmuje żadnych stanowisk w ramach Emitenta),
   termin upływu kadencji: z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok.
  2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
   • doktor nauk ekonomicznych w zakresie rachunkowości i finansów,
   • 27-letnie doświadczenie w doradztwie w zakresie finansów, controllingu, wyceny przedsiębiorstw, formułowania i wdrażania strategii oraz zarządzania procesami biznesowymi w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach,
   • w latach 1995-2008 asystent i adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wykładowca na studiach MBA i podyplomowych,
   • w latach 1997-2001 manager w Departamencie Rynków Kapitałowych BZ WBK SA,
   • w latach 2001-2004 starszy konsultant w IDS Scheer Polska,
   • w latach 2006-2008 starszy konsultant w Balanced Scorecard Collaborative GmbH,
   • od 2008 roku założyciel i partner w StratEx Sp. z o.o.
  3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
   Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenia dla Emitenta.
  4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
   • Stratex Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wspólnik (od 2008 roku do obecnie),
   • HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu, członek Rady Nadzorczej (poprzednia kadencja i obecnie).
  5. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
   Członek Rady Nadzorczej nie został skazany za żadne ze wskazanych powyżej przestępstw oraz nie otrzymał żadnego ze wskazanych powyżej zakazów sądowych.
  6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
   Nie dotyczy
  7. informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
   Nie prowadzi
  8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
   Nie figuruje
  9. informacja o niezależności
   Brak powiązań z akcjonariuszami, w Radzie Nadzorczej powyżej 12 lat.
 3. Tomasz Magiera

  1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
   imię i nazwisko oraz pełnione funkcje: Tomasz Magiera – Członek Rady Nadzorczej (nie pełni innych funkcji i nie zajmuje żadnych stanowisk w ramach Emitenta),
   termin upływu kadencji: z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok.
  2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
   Wykształcenie wyższe. Od początku kariery zawodowej, przez większość lat, związany z bankowością. Obecnie zajmuje się doradzeniem spółkom kapitałowym z zakresu finansów, zarządzenia oraz strategii rozwoju firmy.
  3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
   Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenia dla Emitenta.
  4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
   W okresie ostatnich trzech lat liczonych od daty złożenia niniejszego oświadczenia, Członek Rady Nadzorczej był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek kapitałowych:

   • Wrocławski Klaster Energetyczny Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od listopada 2022 r.
   • HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu, członek Rady Nadzorczej (poprzednia kadencja i obecnie).
  5. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
   Członek Rady Nadzorczej nie został skazany za żadne ze wskazanych powyżej przestępstw oraz nie otrzymał żadnego ze wskazanych powyżej zakazów sądowych.
  6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
   Nie dotyczy
  7. informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
   Nie prowadzi
  8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
   Nie figuruje
  9. informacja o niezależności
   Niezależny
 4. Marcin Matuszczak

  1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
   imię i nazwisko oraz pełnione funkcje: Marcin Matuszczak – Członek Rady Nadzorczej (nie pełni innych funkcji i nie zajmuje żadnych stanowisk w ramach Emitenta)
   termin upływu kadencji: z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok.
  2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
   Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek: prawo. Uczestnik wielu kursów i szkoleń o tematyce związanej z rynkiem kapitałowym. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek i prawa rynku kapitałowego. Posiada również wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy finansowej podmiotów gospodarczych oraz teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z inwestowaniem na rynku kapitałowym.Od 1993 r. związany z różnymi instytucjami rynku kapitałowego, w tym także jako członek organów zarządzających i nadzorczych oraz szef wewnętrznych jednostek organizacyjnych oraz zespołów projektowych. W szczególności w latach 1993–1995 oraz 1996–2007 pracownik Banku Zachodniego WBK S.A. (Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A). W pozostałym okresie współpracował przede wszystkim z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską oraz zajmującymi się profesjonalnym inwestowaniem na rynku kapitałowym.W trakcie kariery zawodowej był odpowiedzialny m.in. za organizację i prowadzenie terminowych transakcji finansowych na rynku akcji. Uczestniczył również w organizacji licznych transakcji M&A oraz transakcji typu LBO/MBO. Członek zespołów w dużych projektach prywatyzacyjnych, m.in. KGHM S.A., Impexmetal S.A., PKN Orlen S.A. oraz licznych ofertach publicznych spółek prywatnych. Odpowiedzialny również w wielu projektach za kwestie prawne związane z działalnością na rynku kapitałowym.
  3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
   Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenia dla Emitenta.
  4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
   • MONZA 33 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
   • HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu, członek Rady Nadzorczej (poprzednia kadencja i obecnie).
  5. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
   Członek Rady Nadzorczej nie został skazany za żadne ze wskazanych powyżej przestępstw oraz nie otrzymał żadnego ze wskazanych powyżej zakazów sądowych.
  6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
   Nie dotyczy;
  7. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
   Nie prowadzi
  8. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
   Nie figuruje
  9. informacja o niezależności
   Niezależny
 5. Anna Chmura

  1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana
   imię i nazwisko oraz pełnione funkcje: Anna Chmura – Członek Rady Nadzorczej (nie pełni innych funkcji i nie zajmuje żadnych stanowisk w ramach Emitenta),
   termin upływu kadencji: z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok.
  2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowegoWykształcenie:
   • 2002-2005: Studia doktoranckie na Uniwersytecie w Poczdamie oraz w Instytucie Maxa-Plancka, Molekularnej Fizjologii Roślin, Niemcy, Specjalizacja: biochemia roślin, analiza białek
   • 2000-2002: Studia Magisterskie Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Instytut Biologii Molekularnej Roślin, Specjalizacja: biologia molekularna roślin
   • VI – XII 2001: Stypendium Socrates Erasmus Instytut Maxa-Plancka, Molekularnej Fizjologii Roślin, Poczdam, Niemcy Projekt dotyczący analizy chemicznej hormonów roślinnych metodą GCMS.

   Doświadczenie zawodowe:

   • Od maja 2023 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego we Wrocławiu, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego i Edukacji;
   • 2012 – 2023 Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (wcześniej jako Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.), Zastępca Dyrektora Pionu Badawczego/Inspektor Ochrony Radiologicznej IOR3;
   • Wcześniej: Kierownik Działu Wsparcia Procesów Laboratoryjnych, p.o. Wicedyrektora Departamentu Biotechnologii, Specjalista ds. Wyposażenia i Uruchomienia Laboratoriów Biotechnologicznych
   • 2010 – 2012: Redaktor prowadzący i merytoryczny Wydawnictwo medyczno-farmaceutyczne MedPharm Polska, Wrocław
   • 2005 – 2008: John Innes Centre, Norwich, Wielka Brytania Wydział Biologii Metabolicznej, stypendium postdoktoranckie

   Ukończone kursy:

   • V 2020: Zarządzanie projektami metodyką PMI. PMP Academy
   • VII-XI 2015: Program rozwoju kompetencji menedżerskich Top ManaGear, w tym przywództwo sytuacyjne SLII, House of Skills
   • I 2008: Relacje z mediami; ACM Training, Londyn, Anglia
   • VI 2007: Kurs rozwoju osobowości i pracy w zespole; Hilltop, Sheringham, Anglia

   Znajomość języków obcych:

   • Język angielski – biegła
   • Język niemiecki – zaawansowana
  3. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
   Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenia dla Emitenta.
  4. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
   • HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu, członek Rady Nadzorczej (poprzednia kadencja i obecnie).
  5. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
   Członek Rady Nadzorczej nie został skazany za żadne ze wskazanych powyżej przestępstw oraz nie otrzymał żadnego ze wskazanych powyżej zakazów sądowych.
  6. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
   Nie dotyczy
  7. informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
   Nie prowadzi
  8. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
   Nie figuruje
  9. informacja o niezależności
   Siostra Pawła Kolasy ( Prezesa Zarządu HORTICO S.A.)

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony