Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja o propozycji wielkości dywidendy za 2015 rok

Data raportu: 15 czerwca 2016
Numer raportu: 14/2016

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka) informuje, iż zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanemu na 28 czerwca br. podział zysku za rok obrotowy 2015 w wysokości 603.515,34 zł (słownie: sześćset trzy tysiące pięćset piętnaście złotych 34/100), w następujący sposób:

  • 587.154,50 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 50/100) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy, tj. 0,05 zł brutto na każdą akcję,
  • 16.360,84 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 84/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu  „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony