Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja o transakcji zbycia akcji Spółki przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty S.A.

Data raportu: 15 lutego 2013
Numer raportu: 4/2013

Spółka HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 14.02.2013 r. otrzymała informację od IPOPEMY Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w wyniku zbycia przez ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej „ALIOR SFIO”) w transakcjach przeprowadzonych w alternatywnym systemie obrotu w dniu 6 lutego 2013 r., a rozliczonych w dniu 11 lutego 2013 r. akcji Spółki HORTICO S.A., udział ALIOR SFIO spadł poniżej progu 5%.
Przed ww. zdarzeniem ALIOR SFIO posiadał 627 152 akcji Spółki, stanowiących 5,61 % kapitału zakładowego Spółki, dających 627 152 głosów, co stanowiło 5,61 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Na dzień 14 lutego 2013 r. ALIOR SFIO posiada 196 464 akcji Spółki, stanowiących 1,76 % kapitału zakładowego Spółki, dających 196 464 głosów, co stanowi 1,76 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony