Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja o transakcji zbycia akcji Spółki przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Data raportu: 15 grudnia 2014
Numer raportu: 17/2014

Spółka HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 15.12.2014 r. otrzymała informację od IPOPEMY Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ( dalej „Towarzystwo”) w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w wyniku zbycia akcji przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo w transakcji przeprowadzonej w alternatywnym systemie obrotu w dniu 10 grudnia 2014 r., a rozliczonej w dniu 12 grudnia 2014 r. akcji Spółki, udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo w łącznej liczbie głosów na WZA Spółki spadł poniżej progu 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed ww. zdarzeniem fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 646 313 akcji Spółki, co stanowiło 5,78 % kapitału zakładowego Spółki i dawało 646 313 głosów oraz stanowiło 5,78 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu ww. transakcji fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 386 476 akcji Spółki, co stanowi 3,46 % kapitału zakładowego Spółki i daje 386 476 głosów oraz stanowi 3,46 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony