Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Wpływ wojny na Ukrainie na działalność Grupy Kapitałowej HORTICO SA oraz informacja o wysokości planowanej dywidendy

Data raportu: 11 kwietnia 2022
Numer raportu: 3/2022

Zarząd HORTICO SA („Spółka”, „Emitent”) od początku wojny w Ukrainie analizuje jej wpływ na obszary potencjalnych ryzyk, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć (lub zostać uznane za takie) na działalność i przyszłe wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej. W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia informacje, będące podsumowaniem tej oceny.

Grupa Kapitałowa HORTICO SA obejmuje:

  • HORTICO SA (spółka dominująca),
  • Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim sp. z o.o.,
  • Ogrofol sp. z o.o.,
  • HORTICO Deutschland  GmbH (wyniki tej spółki ze względu na skalę działalności nie są konsolidowane).

Wpływ wojny został oceniony przez pryzmat działalności lub powiązań Grupy Kapitałowej z rynkami Ukrainy, Białorusi i Rosji. W ocenie należy także uwzględniać, iż ostatnie dwa lata (tj. 2021 i 2020) to czas pandemii COVID 19, której firmy z branży ogrodniczej były beneficjentami poprzez pryzmat popytu na towary o ograniczonej dostępności i w tym okresie odnotowywały rekordowe wyniki (wysoka baza do porównań).

Zarząd HORTICO SA nie dostrzega bezpośredniego lub istotnego wpływu wojny w Ukrainie na działalność Ogrofol sp. z o.o. i HORTICO Deutschland GmbH.

Wojna w Ukrainie może mieć wpływ na przyszłe wyniki HORTICO SA i PNOS. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu wpływ wojny w ocenie Zarządu może się przejawiać poprzez:  

  1. HORTICO SA sprzedaje artykuły do produkcji ogrodniczej m.in. na Ukrainę, Białoruś i Rosję za ca. 10 mln zł rocznie (głównie środki do profesjonalnej szklarniowej produkcji ogrodniczej, takie jak np. podłoża, nawozy). W roku 2021 podział sprzedaży na te rynki wynosił 58%/26%/16%. Na tych rynkach HORTICO działa bezpośrednio (zaopatrując samodzielnie końcowych odbiorców) lub z partnerami handlowymi pośredniczącymi w transakcjach. Specyfika szklarniowej produkcji ogrodniczej powoduje, iż zaopatrzenie dla takich gospodarstw jest realizowane głównie w IV kwartale danego roku obrotowego. Na dzień sporządzenia raportu Spółka zakłada, iż w roku 2022 utraci większość przychodów osiąganych z tych rynków, przy czym biorąc pod uwagę deficyty jakie panują na rynku,  Spółka ocenia, iż znajdzie innych klientów na w/w towary.  Zarząd informuje, iż wstępne wyniki finansowe wskazują, iż sprzedaż jednostkowa HORTICO SA za okres I-III 2022r. jest wyższa o ok. 20% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
  2. PNOS sprzedaje bezpośrednio na Białoruś towary za ca. 500 tys. zł, biorąc pod uwagę fakt, iż sezon sprzedaży w PNOS rozpoczyna się w październiku – sprzedaż ta w większości została zrealizowana (i w części zapłacona). Pośrednia sprzedaż PNOS tj. sprzedaż produktów PNOS realizowana przez hurtownie ogrodnicze polskich podmiotów zlokalizowane na terenach przygranicznych na rynki Ukrainy, Białorusi czy Rosji mogła wynosić ok. 0,6 mln zł. W perspektywie kolejnego sezonu PNOS może utracić znaczną część z tych klientów lub obrotów, przy czym biorąc pod uwagę deficyty panujące na rynku, utrata tych klientów lub obrotów nie powinna mieć istotnego negatywnego wpływu na wyniki PNOS.  Zarząd Emitenta informuje, iż wstępne wyniki finansowe wskazują, że sprzedaż PNOS za okres I-III 2022r. jest wyższa o ok. 3% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego pomimo niekorzystnej dla sprzedaży nasion pogody w 1 kwartale 2022r.
  3. HORTICO SA w latach poprzednich kupowało w Rosji nawozy – ale otoczenie rynkowe (ceny, dostępność) spowodowało, iż ten kanał dostaw zamknął się pod koniec 2021, Spółka ocenia iż brak w jej ofercie tych nawozów nie będzie miał negatywnego wpływu na jej wyniki, gdyż posiada w tej kategorii alternatywnych dostawców, którzy skutecznie zastąpili ten kanał zaopatrzenia.
  4. Grupa posiada należności (w większości niewymagalne) na Białorusi (1,72 mln zł) i Ukrainie (1,48 mln zł) w wysokości ca. 3,2 mln zł (2,93 mln zł HORTICO SA i 0,27 mln zł PNOS). Grupa nie posiada należności w Rosji. Grupa jest w kontakcie ze swoimi odbiorcami, którzy podtrzymują zamiar regulowania zobowiązań, niemniej jednak w ocenie Zarządu istnieje ryzyko utraty części należności lub przełożenia terminów płatności. Pomimo trwającej wojny Spółka w ostatnich dwóch tygodniach otrzymała wpłaty od odbiorców z Ukrainy  i Białorusi.

W dniu 28.07.2020r.  HORTICO SA zawarła przedwstępną umowę sprzedaży działek 100/1 i 100/2  o łącznej powierzchni 2,17 ha w Ożarowie Mazowieckim (raport bieżący nr 12/2020) za cenę 11 mln zł netto (kwota 0,55 mln zł netto została zapłacona przy zawarciu umowy przedwstępnej). Drugą stroną umowy jest ARCHE SA z siedzibą w Warszawie, spółka ta wraz z współpracującą z nią fundacją zaangażowała się w pomoc uchodźcom z Ukrainy i zwróciła się do HORTICO SA o udostępnienie obiektu biurowego w Ożarowie Mazowieckim na kwatery dla uchodźców na co HORTICO SA przystała. Jednocześnie ARCHE SA wskazała zamiar zakupu w/w nieruchomości w kwietniu br. – w chwili obecnej trwa uzgadnianie treści umowy ostatecznej. W ocenie spółki do zawarcia takiej umowy powinno dojść w perspektywie miesiąca.

Biorąc pod uwagę fakt osiągniecia przez GK HORTICO SA w 2021 r. rekordowych wyników finansowych (zgodnie z raportem za 4 kwartał 2021r.: ca.152 mln zł przychodów ze sprzedaży; 16,99 mln zł EBITDA; 11,9 mln zł zysku netto) i bieżące wyniki finansowe Zarząd Spółki zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za 2021r. w kwocie co najmniej 30 gr. na akcję.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony