Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Zawarcie aneksów do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i umowy zlecenia wystawienia gwarancji bankowej oraz zawarcie umowy o kredyt w rachunku walutowym

Data raportu: 7 czerwca 2023
Numer raportu: 12/2023

Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 07.06.2023 r. roku pomiędzy Spółką a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zostały podpisane aneksy do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i umowy zlecenia wystawienia gwarancji bankowej (Spółka informowała o tych umowach w raporcie bieżącym nr 9/2021) oraz umowa o kredyt w rachunku walutowym.

Zawarty aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym przewiduje finansowanie obrotowe Spółki przez Santander Bank Polska do 16.03.2025 r. i określa maksymalny poziom zadłużenia w rachunku bankowym na kwotę 22.000.000,00 zł. Aneks do Umowy zlecenia wystawienia gwarancji bankowej przewiduje wystawienie przez Santander Bank Polska gwarancji bankowej na kwotę 1.000.000,00 zł do 17.06.2024 r. Umowa o kredyt w rachunku walutowym przewiduje finansowanie obrotowe Spółki przez Santander Bank Polska do 16.06.2025 r. i określa maksymalny poziom zadłużenia w rachunku bankowym na kwotę 1.500.000,00 EUR.

Środki z kredytów przeznaczone zostaną na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Gwarancja bankowa ma zabezpieczać limit kupiecki Spółki u jednego z dostawców.

Zabezpieczeniem kredytów i gwarancji (w zależności od rodzaju finansowania): są hipoteki na nieruchomościach Emitenta, gwarancja bankowa Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2.046.000,00 zł, przelew wierzytelności z tytułu umów ubezpieczenia nieruchomości Spółki, weksel własny.

Postanowienia umów kredytowych oraz zlecenia wystawienia gwarancji, w zakresie zobowiązań Emitenta, nie odbiegają od standardowych zapisów w tego typu relacjach.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony