Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Zawarcie aneksów do umowy zlecenia udzielenia gwarancji bankowej, umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz umowy o kredyt w rachunku walutowym

Data raportu: 25 września 2023
Numer raportu: 20/2023

Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2023 z dnia 07.06.2023 r. informuje, iż w dniu 25.09.2023 roku pomiędzy Spółką a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zostały podpisane aneksy do umowy zlecenia udzielenia gwarancji bankowej, umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz umowy o kredyt w rachunku walutowym.


Zawarty aneks do umowy zlecenia udzielenia gwarancji bankowej przewiduje zwiększenie przez Santander Bank Polska gwarancji bankowej o 1.000.000,00 zł do łącznej wysokości 2.000.000,00 zł w związku z zawarciem kolejnej Umowy Partnerskiej dotyczącej prowadzenia  marketu PSB MRÓWKA w Namysłowie, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2023 z dnia 18.09.2023 r. Zwiększona gwarancja bankowa będzie wykorzystana jako zabezpieczenie limitu kupieckiego Spółki w Grupie PSB HANDEL SA. W związku ze zwiększeniem gwarancji bankowej, zawarte aneksy do umowy zlecenia udzielenia gwarancji bankowej, umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz umowy o kredyt w rachunku walutowym przewidują zwiększenie wartości hipotek stanowiących zabezpieczenie obecnego finansowania Emitenta w Santander Bank Polska SA.


Postanowienia zawartych aneksów do umowy zlecenia udzielenia gwarancji oraz umów kredytowych w zakresie zobowiązań Spółki, nie odbiegają od standardowych zapisów w tego typu relacjach.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014

z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony