Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Data raportu: 19 października 2017
Numer raportu: 16/2017

Informacja poufna – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 19.10.2017 r. pomiędzy Spółką a ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach został podpisany aneks do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 25 marca 2008 roku.

Zawarty aneks przewiduje kontynuację finansowania obrotowego przez ING do 31.10.2018 r. i określa maksymalny poziom zadłużenia w rachunku bankowym na kwotę 13.000.000,00 zł.

Na dzień 30.09.2017 roku zadłużenie Emitenta z tytułu wykorzystania tego finansowania wynosiło 6 454 553,83 zł.

Środki z kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.

Zabezpieczeniem kredytu są hipoteki na nieruchomościach Emitenta, zastaw rejestrowy na majątku HORTICO oraz weksel własny.

Postanowienia umowy kredytowej nie odbiegają od standardowych zapisów w tego typu relacjach.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w prawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Wartość umowy Kredytu, o której mowa powyżej przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki, które na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 22 834 926,70 zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony