Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

Data raportu: 28 lipca 2020
Numer raportu: 12/2020

Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 28.07.2020 r. Spółka podpisała w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości (dalej „Umowa Przedwstępna”) obejmującej prawo wieczystego użytkowania działek oznaczonych numerami 100/1 oraz 100/2 o łącznym obszarze 2,1684 ha położonych w Duchnicach, gmina Ożarów Mazowiecki przy ul. Żeromskiego 3 wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków, objętych księgą wieczystą KW Nr WA1P/00012896/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych (dalej „Nieruchomość”). Drugą stroną Umowy przedwstępnej jest „ARCHE” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nr KRS 0000831001 (dalej „Nabywca”).

Przedmiotowa Nieruchomość wchodziła w skład nabytego od Syndyka Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim.

Na mocy Umowy Przedwstępnej Spółka zobowiązała się sprzedać, a Nabywca zobowiązał się kupić Nieruchomość za cenę w kwocie 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych) netto, powiększoną o należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce.

Przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie wyznaczonym Spółce przez Kupującego z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.

Okres pomiędzy datą zawarcia umowy przedwstępnej a dniem 31 grudnia 2022r. Nabywca zamierza wykorzystać na zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Nieruchomości.

Zapłata przez Nabywcę ceny za Nieruchomość zostanie dokonana w następujący sposób:

  • do dnia 05 sierpnia 2020 r. Nabywca dokona wpłaty kwoty 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) powiększonej o należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce tytułem zaliczki (dalej „Zaliczka”);
  • kwota 10.450.000,00 zł (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) powiększona o należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce zostanie zapłacona przelewem z rachunku depozytowego Kancelarii Notarialnej w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.

Spółka ma prawo odstąpienia od Umowy Przedwstępnej:

  • w terminie do dnia 31.08.2020 r., w przypadku niezapłacenia Zaliczki przez Nabywcę;
  • w terminie do dnia 31.03.2023 r. w przypadku, gdy do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie Nabywcy. W tym przypadku Nabywca zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej w wysokości 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).

Nabywcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Przedwstępnej:

  • w terminie do dnia 31.12.2022 r. W tym przypadku Nabywca będzie zobowiązany zapłacić na rzecz Spółki kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) netto powiększonej o należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce, tytułem odstępnego;
  • w terminie do dnia 31.03.2023 r. w przypadku, gdy do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie Spółki. W tym przypadku Spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz Nabywcy kary umownej w wysokości 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) oraz do zwrotu Zaliczki.

O zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Zarząd HORTICO S.A. wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony