Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – zawarcie Umowy Inwestycyjnej

Data raportu: 21 października 2020
Numer raportu: 16/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 21.10.2020 r. Spółka zawarła z OGROFOL Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszakowicach (dalej „OGROFOL”) oraz wspólnikami OGROFOL (dalej „Wspólnicy”) Umowę Inwestycyjną, której przedmiotem jest określenie warunków, na jakich Spółka dokona nabycia 100% udziałów OGROFOL od Wspólników.

W terminie 21 dni od dnia podpisania Umowy Inwestycyjnej Spółka dokona badania stanu prawnego, finansowego i organizacyjnego OGROFOL. Do zawarcia umowy sprzedaży udziałów OGROFOL dojdzie pod warunkami zawieszającymi:

  • wynik badania OGROFOL będzie satysfakcjonujący dla Spółki, co zostanie stwierdzone stosownym oświadczeniem Spółki złożonym w terminie 27 dni od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej;
  • Zarząd OGROFOL i Wspólnicy bezpośrednio przed zawarciem umowy sprzedaży udziałów złożą oświadczenia, że między datą zawarcia Umowy Inwestycyjnej a datą spełnienia wszystkich warunków zawieszających, nie doszło do istotnej negatywnej zmiany sytuacji ekonomicznej lub prawnej OGROFOL.

Na mocy postanowień Umowy Inwestycyjnej Wspólnicy oraz OGROFOL są zobowiązani wobec Spółki do naprawienia wszelkich szkód, jakie Spółka może ponieść wskutek nieprawdziwości, niekompletności lub nierzetelności któregokolwiek z oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Wspólników lub OGROFOL w związku z Umową Inwestycyjną.

Przewidywana cena transakcji, za jaką Spółka nabędzie 100% udziałów OGROFOL od Wspólników wynosi 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych). Cena transakcji płatna będzie w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 50% tej ceny w ciągu jednego dnia od dnia zawarcia umowy sprzedaży udziałów, druga rata w wysokości 50% tej ceny w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy sprzedaży udziałów.

Umowa Inwestycyjna zakłada, że wraz z zawarciem umowy sprzedaży udziałów OGROFOL zostanie zawarta pomiędzy Wspólnikami a Spółką umowa sprzedaży (w formie aktu notarialnego) nieruchomości (bez obciążeń i praw osób trzecich): zabudowanej działki o powierzchni 0.06.40 ha oraz zabudowanej działki o powierzchni 0.03.62 ha, za łączną cenę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

OGROFOL prowadzi działalność w zakresie hurtowego i detalicznego handlu artykułami do produkcji ogrodniczej, a jej główną linią biznesową jest oferowanie folii ogrodniczych pod własną marką. Profil działalności OGROFOL jest zbieżny z profilem działalności Grupy Kapitałowej HORTICO, a w zakresie folii ogrodniczych oferowanych pod własną marką komplementarny. Przejęcie OGROFOL przez Spółkę wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej HORTICO.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony