Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Zawarcie znaczącej umowy

Data raportu: 6 sierpnia 2018
Numer raportu: 9/2018

Zarząd HORTICO S.A. (dalej: „Spółka) działając zgodnie z Art. 17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06 sierpnia 2018 r. podpisał z Gminą Ścinawa (Rynek 17, 59-330 Ścinawa) umowę na roboty budowlane w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Podpisanie umowy jest efektem wyboru oferty HORTICO SA, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość kontraktu wynosi 18.435.240,00 zł brutto, a termin końcowy realizacji prac ustalono na 30.06.2020 roku. Kontrakt będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj, a w skład prac kontraktowych wchodzą m.in.:

  • prace projektowe,
  • wycinki drzew,
  • wykonanie ciągów pieszo-jezdnych,
  • wykonanie nawierzchni ścieżek,
  • wykonanie placów zabaw,
  • wykonanie elementów małej architektury,
  • wykonanie oświetlenia,
  • nasadzenia i przesadzenia drzew i krzewów.

Okres gwarancji jakości na roboty budowlane wynosi 48 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.

Zabezpieczeniem zobowiązań Spółki wynikających z kontraktu jest „Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek” wystawiona przez firmę ubezpieczeniową opiewająca na 10% wartości kontraktu.

Zapisy Umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Realizacja powyższej umowy będzie miała istotny wpływ na przychody i wyniki Spółki w latach 2019 -20.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony