Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Zmiana Regulaminu programu motywacyjnego HORTICO S.A.

Data raportu: 7 marca 2023
Numer raportu: 5/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 15/2020  i 8/2021 Zarząd HORTICO SA informuje, iż w dniu
07 marca 2023 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki zmieniła zapis  § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 7  Regulaminu programu motywacyjnego HORTICO SA nadając im następującą treść:

§ 3 ust. 2:

Parametr EBITDA liczony będzie na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zbadanych przez biegłego rewidenta i zatwierdzonych przez ZWZ (dla realizacji programu za lata 2020 lub 2021) lub opublikowanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych zbadanych przez biegłego rewidenta (dla realizacji programu za rok 2022).

§ 4 ust. 7:

W terminie 30 dni od dnia odbycia ZWZ (dla realizacji programu za lata 2020 lub 2021) zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy lub w terminie 30 dni od dnia publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego (dla realizacji programu za rok 2022) i pod warunkiem osiągnięcia parametru, o którym mowa w §3 Regulaminu, Zarząd skieruje do osób umieszczonych na Liście Ostatecznej imienne oferty objęcia akcji, zgodnie z art. 431 §2 ust. 1 Ksh (subskrypcja prywatna). Oferta objęcia akcji wskazywać będzie w szczególności liczbę Akcji do objęcia przez daną osobę.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony