Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja w sprawie wypłaty dywidendy

Data raportu: 12 czerwca 2017
Numer raportu: 9/2017

Zarząd HORTICO S.A. (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu nr 8/2017 z dnia 31.05.2017 r. informuje, iż w dniu 12.06.2017 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczący podziału zysku za 2016 rok w wysokości 861.099,26 złotych (słownie: osiemset sześćdziesiąt
jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 26/100) w następujący sposób:

– kwota 822.016,30 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące szesnaście złotych trzydzieści groszy), tj. 0,07 zł na akcję, przeznaczona zostajena wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,

– kwota 39.082,96 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2016 r. będzie przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30.06.2017 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony