Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dodatkowej dywidendy z części kapitału zapasowego utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych

Data raportu: 6 marca 2024
Numer raportu: 6/2024

Zarząd HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 06.03.2024 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała przeznaczenie części kapitału zapasowego, utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych, na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,20 zł ( dwadzieścia groszy) na jedną akcję.

Ostateczną decyzję w sprawie wypłaty dywidendy podejmie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 02.04.2024 r.

Zarząd HORTICO S.A. wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony