Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Podjęcie przez Zarząd HORTICO S.A. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w celu przeprowadzenia programu motywacyjnego

Data raportu: 7 czerwca 2023
Numer raportu: 11/2023

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 8a Statutu Emitenta, w dniu 06.06.2023 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii F oferowanych w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 191.086,00 zł, tj. z kwoty 6.267.613,50 zł do kwoty 6.458.699,50 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 382.172 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Akcje serii F zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Emisja jest skierowana do pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. w ramach Programu Motywacyjnego i zgodnie z Regulaminem nie będzie wprowadzana do obrotu przez 2 lata. Lista osób uprawnionych do udziału w Programie oraz ilość akcji oferowana do objęcia zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 02.06.2023 r., o czym Emitent informował raportem nr 10/2023.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść §7 i §8 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.267.613,50 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości.

§ 8

Kapitał zakładowy dzieli się na:

 • 9.384.090 (słownie: dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł ( słownie: pięćdziesiąt groszy),
 • 1 800 000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł ( słownie: pięćdziesiąt groszy),
 • 559.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy);
 • 389.110 (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć złotych) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy),
 • 403.027 (słownie: czterysta trzy tysiące dwadzieścia siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).

otrzymuje nowe brzmienie:

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.458.699,50 zł (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy).

2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości.                      

§ 8

Kapitał zakładowy dzieli się na: 

 • 9.384.090 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy),    
 • 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy),
 • 559.000 (pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy),    
 • 389.110 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy),
 • 403.027 (czterysta trzy tysiące dwadzieścia siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy),
 • 382.172 (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).

Zarząd informuje, że o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 4 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony