Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Podjęcie przez Zarząd HORTICO S.A. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w celu przeprowadzenia programu motywacyjnego

Data raportu: 14 lipca 2021
Numer raportu: 12/2021

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 8a Statutu Emitenta, w dniu 14.07.2021 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D oferowanych w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę nie wyższą niż 199.718,00 zł, tj. z kwoty 5.871.545,00 zł do kwoty nie wyższej niż 6.071.263,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 399.436 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

Akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Emisja jest skierowana do pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej HORTICO S.A. w ramach Programu Motywacyjnego i zgodnie z Regulaminem nie będzie wprowadzana do obrotu przez 2 lata. Lista osób uprawnionych do udziału w Programie oraz ilość akcji oferowana do objęcia zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 10.06.2021 r., o czym Emitent informował raportem nr 8/2021.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść §7 i §8 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

§ 7

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.871.545 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych).
 2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości.

§ 8

Kapitał zakładowy dzieli się na:

 • 9.384.090 (słownie: dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł ( słownie: pięćdziesiąt groszy),
 • 1 800 000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł ( słownie: pięćdziesiąt groszy),
 • 559.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).

otrzymuje nowe brzmienie:

§7

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.871.545 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych) i nie więcej niż 6.071.263 zł (słownie: sześć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote).
 2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości.

§8

Kapitał zakładowy dzieli się na:

 • 9.384.090 (słownie: dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł ( słownie: pięćdziesiąt groszy),
 • 1 800 000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł ( słownie: pięćdziesiąt groszy),
 • 559.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy),
 • do 399.436 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).

Zarząd informuje, że o zakończeniu subskrypcji akcji serii D oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 4 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony