Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zarejestrowanie zmian w statucie Spółki

Data raportu: 18 sierpnia 2014
Numer raportu: 14/2014

Według informacji, które Emitent uzyskał w dniu 18.08.2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21.07.2014 r. dokonał rejestracji zmian w Statucie, zgodnie z Uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.2014 r.
W Statucie Spółki po § 8 dodano § 8a w następującym brzmieniu:

  1. W terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie większą niż 3.000.000,00 słownie: trzy miliony) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).
  2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
  3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być, według uznania Zarządu, oferowane w ramach subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej (oferty publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
    spółkach publicznych).
  4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
  5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd. Ustalenie ceny emisyjnej przez Zarząd wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

W załączniku nr 1 do niniejszego raportu Spółka przedstawia obowiązującą treść tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

Załącznik nr 1 – Statut Spółki HORTICO S.A. (tekst jednolity z 18.08.2014 r.)

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony