Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki dokonana w związku z emisją akcji Spółki serii F

Data raportu: 6 lipca 2023
Numer raportu: 17/2023

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 06 lipca 2023 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 06 lipca 2023 o wpisie  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Dotychczasowy kapitał zakładowy w kwocie 6 267 613,50 zł został podwyższony do kwoty 6 458 699,50 zł.

Podwyższenie kapitału nastąpiło w drodze emisji 382 172 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Emisja akcji serii F została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 1/06/2023 Zarządu HORTICO S.A. z dnia 06.06.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii F oferowanych w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. W/w akcje były oferowane  w związku z realizacją programu motywacyjnego z tytułu wyników osiągniętych w roku 2022.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 12 917 399, co daje łącznie 12 917 399 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie uległ również Statut Spółki w taki sposób, że dotychczasowa treść §7 i §8 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.267.613,50 (sześć milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzynaście złotych pięćdziesiąt groszy).

Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości.

§ 8

Kapitał zakładowy dzieli się na:

 • 9.384.090 (słownie: dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł ( słownie: pięćdziesiąt groszy),
 • 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł ( słownie: pięćdziesiąt groszy),
 • 559.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy),
 • 389.110 (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć złotych) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy),
 • 403.027 (słownie: czterysta trzy tysiące dwadzieścia siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).

otrzymuje nowe brzmienie:

§7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.458.699,50 (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy).

Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości.

§8

Kapitał zakładowy dzieli się na:

 • 9.384.090 (słownie: dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł ( słownie: pięćdziesiąt groszy),
 • 1 800 000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł ( słownie: pięćdziesiąt groszy),
 • 559.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy),
 • 389.110 (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy),
 • 403.027 ( słownie: czterysta trzy tysiące dwadzieścia siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy),
 • 382.172 (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe, na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).

W związku z sądową rejestracją wyżej opisanych zmian postanowień § 7 i § 8 Statutu, Spółka przekazuje w załączeniu do wiadomości jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 4 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

20230706_Tekst_jednolity_statutu_HORTICO

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony