Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Data raportu: 6 sierpnia 2020
Numer raportu: 13/2020

Zarząd HORTICO S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 30.06.2020 r. informuje, że w dniu 05.08.2020 r. roku doręczono Spółce postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.07.2020 r.
Zgodnie z treścią postanowienia zostały zarejestrowane zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego w kwocie do 587 154,50 zł przyjęte uchwałą nr 17 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2020 roku.

Przedmiotem zmiany była treść § 8a Statutu Spółki i w miejsce jego dotychczasowego brzmienia:

 1. W terminie do dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie większą niż 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).
 2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
 3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być, według uznania Zarządu, oferowane w ramach subskrypcji prywatnej lub subskrypcji otwartej(oferty publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).
 4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
 5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd. Ustalenie ceny emisyjnej przez Zarząd wymaga zgody Rady Nadzorczej.
 6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

wpisano:

 1. W terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie większą niż 587.154,50 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 50/100), poprzez emisję nie więcej niż 1.174.309 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy).
 2. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
 3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zaoferowane w subskrypcji prywatnej, w związku z realizowanym w Spółce programem motywacyjnym.
 4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
 5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego wynosi 0,50 zł.
 6. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony