Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2016 w wysokości 0,07 zł na jedną akcję

Data raportu: 31 maja 2017
Numer raportu: 8/2017

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, iż zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanemu na 30 czerwca 2017 r. podział zysku za rok obrotowy 2016 w wysokości 861.099,26 złotych (słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 26/100) w następujący sposób:

  • kwota 822.016,30 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące szesnaście złotych trzydzieści groszy), tj. 0,07 zł na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
  • kwota 39.082,96 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Zarząd zarekomenduje następujące terminy związane z wypłatą dywidendy:

  • dzień dywidendy na 12 lipca 2017 roku;
  • termin wypłaty dywidendy na 28 lipca 2017 roku.

Pełne sprawozdanie finansowe zostało przekazane w Raporcie Rocznym za 2016 rok, opublikowanym 31 maja 2017 roku.

W wypadku przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki propozycji Zarządu, kwota dywidendy będzie wyższa o 40% od dywidendy wypłaconej z tytułu zysku za rok obrotowy 2015, a wypłacona dywidenda będzie czwartą kolejną wypłaconą przez Spółkę.

 

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony