Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

Data raportu: 28 czerwca 2016
Numer raportu: 17/2016

Zarząd HORTICO S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że 28 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 rok, w której postanawia, że kwota 587.154,50 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 50/100) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,05 zł (słownie: pięć groszy) brutto na jedną akcję. Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 12 lipca 2016 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 29 lipca 2016 roku. Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 11 743 090.

 

Podstawa prawna: § 4 pkt 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

2016.06.28 Treść uchwał podjętych przez ZWZ załącznik EBI

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony