Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

Data raportu: 30 czerwca 2021
Numer raportu: 11/2021

Zarząd HORTICO S.A. (dalej: „Spółka) informuje, że 30 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020, w której postanawia, że kwota 822.016,30 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące szesnaście złotych trzydzieści groszy) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,07 zł (słownie: siedem groszy) brutto na jedną akcję.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 09 lipca 2021 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 30 lipca 2021 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 11 743 090.

Podstawa prawna: § 4 pkt 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu         

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony