Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

Data raportu: 30 czerwca 2022
Numer raportu: 11/2022

Zarząd HORTICO S.A. (dalej: „Spółka) informuje, że 30 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021, w której postanawia, że kwota 4.246.270,00 zł (cztery miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) brutto na jedną akcję.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 11 lipca 2022 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 20 lipca 2022 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 12 132 200.

Podstawa prawna: § 4 pkt 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony