Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Uchwalone zmiany Statutu podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2024 r.

Data raportu: 28 czerwca 2024
Numer raportu: 17/2024

Zarząd spółki HORTICO S.A. ( dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. w siedzibie Spółki we Wrocławiu została podjęta m.in. uchwała nr 17 w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie w/w uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany Statutu poprzez dodanie w § 12 ust. 3.1. w brzmieniu:

„3.1. Decyzje w sprawie zawarcia przez Spółkę transakcji ze spółką zależną lub powiązaną stanowią wyłączną kompetencję Zarządu.”

Emitent informuje, iż uchwała o zmianie Statutu weszła w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

W załączeniu tekst jednolity Statutu na dzień 28 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

Załącznik nr 1 – Tekst jednolity Statutu na dzień 28.06.2024

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony