Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zakończenie emisji akcji serii C

Data raportu: 8 października 2015
Numer raportu: 21/2015

Zarząd HORTICO SA („Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C emitowanych na podstawie podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 15 września 2015 r. Uchwały nr 1/09/2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała w trybie art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu23 września 2015 r., zamknięcie oferty nastąpiło w dniu 7 października 2015 r.

2.Data przydziału akcji:

Ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii C nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie ofert przez Spółkę i ich przyjęcia przez oznaczonych adresatów oraz zawarcia umów objęcia akcji serii C, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3.Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja obejmowała od 150.000 do 559.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł każda.

4.Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez redukcji.

5.Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 559.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C.

6.Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii C zostały objęte po cenie emisyjnej równej 3,00 zł za jedną akcję.

7.Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Zapis na akcje serii C złożyło 12 inwestorów.

8.Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Umowy objęcia akcji serii C zostały zawarte z 12 inwestorami.

9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii C nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Łączne koszty Emisji, w ramach której zostało wyemitowanych 559.000 akcji serii C, wyniosły 77 178,40 zł, w tym koszty:

a.przygotowania i przeprowadzenia oferty: 77 178,40 zł,

b.wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c.sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł

d.promocji oferty: 0,00 zł

Wszystkie powyższe koszty są wartościami netto.

11.Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Koszty Emisji zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną.

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony