Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zarejestrowanie przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Data raportu: 6 września 2018
Numer raportu: 12/2018

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, że zgodnie z postanowieniem z dnia 20.08.2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie Spółki, na podstawie których w § 3 ust. 1 dodano pkt 147/, 148/, 149/, 150/ i 151/.

Dotychczasowe brzmienie:

 1. Przedmiotem działalności Spółki – według PKD – jest:
  1/ działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z),
  2/ działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z),
  3/ działalność usługowa następująca po zbiorach (01.63.Z),
  4/ wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z),
  5/ produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (11.07.Z),
  6/ produkcja odzieży roboczej (14.12.Z),
  7/ produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z),
  8/ produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z),
  9/ pozostałe drukowanie (18.12.Z),
  10/ działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z),
  11/ reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),
  12/ produkcja nawozów i związków azotowych (20.15.Z),
  13/ produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (20.20.Z),
  14/ produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z),
  15/ produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z),
  16/ produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z),
  17/ kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (23.12.Z),
  18/ cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z),
  19/ produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (24.42.B),
  20/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),
  21/ produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z),
  22/ produkcja narzędzi (25.73.Z),
  23/ produkcja opakowań z metali (25.92.Z),
  24/ produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),
  25/ produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (28.24.Z),
  26/ produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.30.Z),
  27/ produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z),
  28/ produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (28.93.Z),
  29/ produkcja mioteł, szczotek i pędzli (32.91.Z),
  30/ naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
  31/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
  32/ realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
  33/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
  34/ roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
  35/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),
  36/ przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
  37/ wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
  38/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
  39/ tynkowanie (43.31.Z),
  40/ zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),
  41/ posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),
  42/ malowanie i szklenie (43.34.Z),
  43/ wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),
  44/ wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),
  45/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
  46/ sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z),
  47/ sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),
  48/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z),
  49/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z),
  50/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z),
  51/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z),
  52/ działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),
  53/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – (46.19.Z),
  54/ sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z),
  55/ sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z),
  56/ sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (46.23.Z),
  57/ sprzedaż hurtowa skór (46.24.Z),
  58/ sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),
  59/ sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z),
  60/ sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),
  61/ sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z),
  62/ sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74Z),
  63/ sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75Z),
  64/ sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90Z),
  65/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
  66/ sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z),
  67/ sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z),
  68/ sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),
  69/ sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z),
  70/ sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z),
  71/ sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
  72/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
  73/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
  74/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z),
  75/ transport drogowy towarów (49.41.Z),
  76/ działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42.Z),
  77/ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),
  78/ przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C),
  79/ hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
  80/ pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),
  81/ restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
  82/ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),
  83/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
  84/ wydawanie książek (58.11.Z),
  85/ wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z),
  86/ wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
  87/ pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
  88/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),
  89/ działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
  90/ działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z),
  91/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
  92/ działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
  93/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
  94/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
  95/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
  96/ działalność portali internetowych (63.12.Z),
  97/ działalność agencji informacyjnych (63.91.Z),
  98/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
  99/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
  100/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
  101/ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
  102/ działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
  103/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
  104/ stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
  105/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
  106/ działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
  107/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
  108/ działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
  109/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),
  110/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
  111/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)(73.12.C),
  112/ badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
  113/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),
  114/ działalność fotograficzna (74.20.Z),
  115/ działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),
  116/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
  117/ wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),
  118/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z),
  119/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
  120/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
  121/ wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z),
  122/ wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (77.35.Z),
  123/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
  124/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
  125/ działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
  126/ działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),
  127/ pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
  128/ działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),
  129/ pozostałe sprzątanie (81.29.Z),
  130/ działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),
  131/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
  132/ wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
  133/ działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),
  134/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
  135/ działalność związana z pakowaniem (82.92.Z),
  136/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
  137/ pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z),
  138/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
  139/ działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
  140/ działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),
  141/ działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
  142/ działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z),
  143/ działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z),
  144/ naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),
  145/ naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z),
  146/ naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95.22.Z),

Nowe brzmienie:

 1. 1. Przedmiotem działalności Spółki – według PKD – jest:
  1/ działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z),
  2/ działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z),
  3/ działalność usługowa następująca po zbiorach (01.63.Z),
  4/ wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z),
  5/ produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (11.07.Z),
  6/ produkcja odzieży roboczej (14.12.Z),
  7/ produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z),
  8/ produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z),
  9/ pozostałe drukowanie (18.12.Z),
  10/ działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z),
  11/ reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),
  12/ produkcja nawozów i związków azotowych (20.15.Z),
  13/ produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (20.20.Z),
  14/ produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z),
  15/ produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z),
  16/ produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z),
  17/ kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (23.12.Z),
  18/ cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z),
  19/ produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (24.42.B),
  20/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),
  21/ produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z),
  22/ produkcja narzędzi (25.73.Z),
  23/ produkcja opakowań z metali (25.92.Z),
  24/ produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),
  25/ produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (28.24.Z),
  26/ produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.30.Z),
  27/ produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z),
  28/ produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (28.93.Z),
  29/ produkcja mioteł, szczotek i pędzli (32.91.Z),
  30/ naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
  31/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),
  32/ realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
  33/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
  34/ roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
  35/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),
  36/ przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
  37/ wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
  38/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
  39/ tynkowanie (43.31.Z),
  40/ zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),
  41/ posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),
  42/ malowanie i szklenie (43.34.Z),
  43/ wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),
  44/ wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),
  45/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
  46/ sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z),
  47/ sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),
  48/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z),
  49/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z),
  50/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z),
  51/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z),
  52/ działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),
  53/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – (46.19.Z),
  54/ sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z),
  55/ sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z),
  56/ sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (46.23.Z),
  57/ sprzedaż hurtowa skór (46.24.Z),
  58/ sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),
  59/ sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z),
  60/ sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),
  61/ sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z),
  62/ sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74Z),
  63/ sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75Z),
  64/ sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90Z),
  65/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
  66/ sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z),
  67/ sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z),
  68/ sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),
  69/ sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z),
  70/ sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z),
  71/ sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
  72/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
  73/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
  74/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z),
  75/ transport drogowy towarów (49.41.Z),
  76/ działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42.Z),
  77/ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),
  78/ przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C),
  79/ hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
  80/ pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),
  81/ restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
  82/ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),
  83/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),
  84/ wydawanie książek (58.11.Z),
  85/ wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z),
  86/ wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
  87/ pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
  88/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),
  89/ działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
  90/ działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z),
  91/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
  92/ działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
  93/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
  94/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
  95/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
  96/ działalność portali internetowych (63.12.Z),
  97/ działalność agencji informacyjnych (63.91.Z),
  98/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
  99/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
  100/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
  101/ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
  102/ działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
  103/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
  104/ stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
  105/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
  106/ działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
  107/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
  108/ działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
  109/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),
  110/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
  111/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)(73.12.C),
  112/ badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
  113/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),
  114/ działalność fotograficzna (74.20.Z),
  115/ działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),
  116/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
  117/ wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),
  118/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z),
  119/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
  120/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
  121/ wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z),
  122/ wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (77.35.Z),
  123/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
  124/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
  125/ działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
  126/ działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),
  127/ pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
  128/ działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),
  129/ pozostałe sprzątanie (81.29.Z),
  130/ działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),
  131/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
  132/ wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
  133/ działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),
  134/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
  135/ działalność związana z pakowaniem (82.92.Z),
  136/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
  137/ pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z),
  138/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
  139/ działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
  140/ działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),
  141/ działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
  142/ działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z),
  143/ działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z),
  144/ naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),
  145/ naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z),
  146/ naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95.22.Z),
  147/ sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z),
  148/ sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z),
  149/ sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z),
  150/ sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z),
  151/ sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z).

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

20180906 Tekst jednolity statutu HORTICO

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony