Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zarejestrowanie przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Data raportu: 23 maja 2016
Numer raportu: 10/2016

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej:Spółka) informuje, że zgodnie z postanowieniem z dnia 11.05.2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie Spółki, na podstawie których w § 32 dodano ustępy 3 i 4.

Dotychczasowe brzmienie:
1.  Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1) odpisy na kapitał zapasowy,
2) inwestycje,
3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
4) dywidendę dla akcjonariuszy,
5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.

2.Termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy uchwala Walne Zgromadzenie.

Nowe brzmienie:
1. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1) odpisy na kapitał zapasowy,
2) inwestycje,
3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
4) dywidendę dla akcjonariuszy,
5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.

2. Termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy uchwala Walne Zgromadzenie.

3. Zarząd ma prawo do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

4. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej. Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

Tekst jednolity statutu HORTICO EBI

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony