Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zarejestrowanie przez Sąd zmiany Statutu Spółki

Data raportu: 16 listopada 2015
Numer raportu: 23/2015

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej:Spółka) informuje, że postanowieniem z dnia 06.11.2015 r., doręczonym do Spółki w dniu 16.11.2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie Spółki, na podstawie których:

– zmieniono treść § 7:

Dotychczasowe brzmienie:

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.592.045,00 zł (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści pięć złotych).
  2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości.

Nowe brzmienie:

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.871.545 (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych).
  2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości.

– w § 8 dodano tiret trzeci.

Dotychczasowe brzmienie:

Kapitał zakładowy dzieli się na:

  • 9.384.090 (słownie: dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł ( słownie: pięćdziesiąt groszy),
  • 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł ( słownie: pięćdziesiąt groszy).

Nowe brzmienie:

Kapitał zakładowy dzieli się na:

  • 9.384.090 (słownie: dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł ( słownie: pięćdziesiąt groszy)
  • 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł ( słownie: pięćdziesiąt groszy).
  • 559.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5) oraz § 4 ust. 2 pkt 2)Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

Tekst jednolity statutu HORTICO EBI

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony