Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zarejestrowanie zmian w statucie Spółki

Data raportu: 22 lipca 2015
Numer raportu: 15/2015

Według informacji, które Emitent uzyskał w dniu 21.07.2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9.07.2015 dokonał rejestracji zmian w Statucie, zgodnie z Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27.06.2015 r.

W Statucie Spółki w § 28 ust. 1 wykreślono pkt 9 (emisja obligacji). W związku z tym § 28 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2)powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
  3)udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  4)zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  5)zmiana Statutu Spółki,
  6)podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  7)połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
  8)rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  9)wykreślony,
  10)wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  11)podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji Spółki,
  12)podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  13)nabycie własnych akcji w przypadkach określonych w art. 362 § 1 ksh.
 2. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.
 3. Kompetencje wymienione w ust. 1, w pkt 2, 4, 5, 6, 7 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.
 4. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. W załączniku nr 1 do niniejszego raportu Spółka przedstawia obowiązującą treść tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Załączniki: Załącznik nr 1 – Statut Spółki HORTICO S.A. (tekst jednolity z 9.07.2015)

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Załączniki

Tekst jednolity statutu HORTICO EBI

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony