Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zawarcie istotnej umowy przez HORTICO S.A.

Data raportu: 1 lipca 2014
Numer raportu: 11/2014

Zarząd HORTICO S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2014 r., Spółka zawarła z Syndykiem masy upadłości Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna umowę sprzedaży. Na warunkach określonych w umowie HORTICO S.A. kupiło od Syndyka towary handlowe w tym nasiona i materiały do produkcji znajdujące się zarówno w sieci sprzedaży jak też magazynach Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej.
Cena sprzedaży towarów handlowych określona w umowie wynosi 4.500.000,00 zł netto (cztery miliony pięćset tysięcy) złotych plus należny podatek VAT, przy czym jej zapłata nastąpi przez Spółkę w ratach.
Pierwsza rata w kwocie netto 2.000.000 (dwa miliony) złotych została zapłacona w dniu 1 lipca 2014 roku. Podatek VAT należny od ww. kwoty zostanie zapłacony najpóźniej w terminie wskazanym na wystawionej i doręczonej Kupującemu fakturze VAT.
Kolejne raty płatne będą w następujących terminach:

  • 1.250.000,00 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) plus należny podatek VAT do dnia 31 lipca 2014 roku;
  • 1.250.000,00 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) plus należny podatek VAT do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

Celem zagwarantowania zobowiązań finansowych wynikających z zawartej umowy, Spółka poddała się egzekucji do kwoty 2.750.000,00 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej wartość przekracza 20% kapitałów własnych Spółki, prezentowanych w opublikowanym sprawozdaniu finansowym za 1 kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony