Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Zawarcie umowy z audytorem na badanie sprawozdań finansowych za lata 2023 i 2024

Data raportu: 31 października 2023
Numer raportu: 22/2023

Zarząd HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2023 informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 31.10.2023 r. z biegłym rewidentem GOAUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Opolska 123A/2, 52-204 Wrocław, wpisanym  na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4225, umowy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego HORTICO SA i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HORTICO SA za rok obrotowy 2023 i 2024.

Wybór biegłego rewidenta został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Emitenta w Uchwale nr 4 z dnia 24.10.2023 r.

W dniu 31.10.2023 r. z biegłym rewidentem GOAUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zostały także podpisane umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2023 i 2024 spółek zależnych PNOS Sp. z o.o. i Ogrofol Sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony