Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Złożenie oświadczenia Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego podwyższonego w drodze emisji akcji serii D

Data raportu: 9 września 2021
Numer raportu: 14/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021 z dnia 14.07.2021 r. Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 09.09.2021 r. w związku z uchwałą nr 1/07/2021 Zarządu HORTICO S.A. z dnia 14.07.2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii D oferowanych w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 194 555,00 zł, to jest do kwoty 6.066.100,00 zł w drodze emisji 389.110 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
W/w akcje były oferowane  w związku z realizacją programu motywacyjnego z tytułu wyników osiągniętych w roku 2020.
W związku z dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego § 7 i  § 8 Statutu Spółki otrzymały następujące brzmienie:


§ 7

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.066.100,00 zł (sześć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych).
  2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości.

§ 8

Kapitał zakładowy dzieli się na:

  • 9.384.090 (słownie: dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł ( słownie: pięćdziesiąt groszy),
  • 1 800 000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł ( słownie: pięćdziesiąt groszy),
  • 559.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy),
  • 389 110 (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).

Zmiana statutu stanie się skuteczna po jej rejestracji.


Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 4 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony