Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021 w wysokości 0,35 zł na jedną akcję

Data raportu: 31 maja 2022
Numer raportu: 5/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, iż zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podział zysku za rok obrotowy 2021 w wysokości 7 395 242,33 złotych (słownie: siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote 33/100) w następujący sposób:

  • kwota 4 246 270,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych), tj. 0,35 zł na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
  • kwota 3 148 972,33 zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 33/100) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Pełne sprawozdanie finansowe zostało przekazane w Raporcie Rocznym za 2021 rok nr 6/2022, opublikowanym 30 maja 2022 roku.

W wypadku przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki propozycji Zarządu, kwota dywidendy będzie 500 % wyższa od dywidendy wypłaconej z tytułu zysku za rok obrotowy 2020.

Zarząd HORTICO S.A. wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR.

Osoby reprezentujące:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony