Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2022 w wysokości 0,35 zł na jedną akcję

Data raportu: 30 maja 2023
Numer raportu: 6/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, iż zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podział zysku za rok obrotowy 2022 w wysokości 11 577 210,96 złotych (słownie: jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziesięć 96/100) w następujący sposób:

  • kwota 4 387 329,45 (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 45/100), tj. 0,35 zł na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
  • kwota 7 189 881,51 zł (słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt dziewięć  tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden 51/100) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Pełne sprawozdanie finansowe zostało przekazane w Raporcie Rocznym za 2022 rok nr 7/2023, opublikowanym 30 maja 2023 roku.

Zarząd HORTICO S.A. wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR.

Osoby reprezentujące:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony