Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2023 w wysokości 0,25 zł na jedną akcję.

Data raportu: 29 maja 2024
Numer raportu: 13/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) informuje, iż zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2023. Zarząd zarekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 3 229 349,75 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), co oznacza, że dywidenda na 1 akcję Spółki wynosić będzie 0,25 zł na akcję.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki i wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zarząd HORTICO S.A. wskazuje, iż uznał ww. informację za informację poufną w rozumieniu definicji zawartej w art. 7 MAR.

Osoby reprezentujące:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony