Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Data raportu: 29 października 2018
Numer raportu: 8/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść raportu

Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29.10.2018 r. pomiędzy Spółką a ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach został podpisany aneks do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 25 marca 2008 roku.

Zawarty aneks przewiduje kontynuację finansowania obrotowego przez ING do 31.10.2019 r. i określa maksymalny poziom zadłużenia w rachunku bankowym:

  1. 17 000 000,00 zł w okresie od dnia 01.11.2018 do dnia 30.03.2019 r.,
  2. 15 000 000,00 zł w okresie od dnia 31.03.2019 do dnia 29.04.2019 r.,
  3. 11 000 000,00 zł w okresie od dnia 30.04.2019 do dnia 30.05.2019 r.,
  4. 9 000 000,00 zł w okresie od dnia 31.05.2019 do dnia 31.10.2019 r.

Na dzień 30.09.2018 roku zadłużenie Emitenta z tytułu wykorzystania tego finansowania wynosiło 7 631 720,44 zł.

Środki z kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.

Zabezpieczeniem kredytu są hipoteki na nieruchomościach Emitenta, zastaw rejestrowy na majątku HORTICO oraz weksel własny.

Postanowienia umowy kredytowej nie odbiegają od standardowych zapisów w tego typu relacjach.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Wartość umowy kredytu, o której mowa powyżej przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki, które na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 24 037 170,50 zł.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony