Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Zawarcie umowy kredytowej

Data raportu: 18 czerwca 2021
Numer raportu: 7/2021

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 18.06.2021 roku pomiędzy Spółką a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie została podpisana umowa o kredyt w rachunku bieżącym i umowa zlecenia wystawienia gwarancji bankowej.

Zawarta umowa o kredyt w rachunku bieżącym przewiduje finansowanie obrotowe Spółki przez Santander Bank Polska do 16.06.2023 r. i określa maksymalny poziom zadłużenia w rachunku bankowym na kwotę 22.000.000,00 zł. Umowa zlecenia wystawienia gwarancji bankowej przewiduje wystawienie przez Santander Bank Polska gwarancji bankowej na kwotę 800.000,00 zł na okres 1 roku.

Środki z kredytu przeznaczone zostaną na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Gwarancja bankowa ma zabezpieczać limit kupiecki Spółki u jednego z dostawców.

Zabezpieczeniem kredytu są hipoteki na nieruchomościach Emitenta, gwarancja bankowa Banku Gospodarstwa Krajowego dotycząca 20% wartości kredytu oraz przelew wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości Spółki.

Postanowienia umowy kredytowej w zakresie zobowiązań Emitenta nie odbiegają od standardowych zapisów w tego typu relacjach.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony