Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – Zawarcie znaczącej umowy

Data raportu: 6 sierpnia 2018
Numer raportu: 6/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR

Treść raportu

Zarząd HORTICO S.A. (dalej: „Spółka) działając zgodnie z Art. 17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06 sierpnia 2018 r. podpisał z Gminą Ścinawa (Rynek 17, 59-330 Ścinawa) umowę na roboty budowlane w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Podpisanie umowy jest efektem wyboru oferty HORTICO SA, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość kontraktu wynosi 18.435.240,00 zł brutto, a termin końcowy realizacji prac ustalono na 30.06.2020 roku. Kontrakt będzie realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj, a w skład prac kontraktowych wchodzą m.in.:

  • prace projektowe,
  • wycinki drzew,
  • wykonanie ciągów pieszo-jezdnych,
  • wykonanie nawierzchni ścieżek,
  • wykonanie placów zabaw,
  • wykonanie elementów małej architektury,
  • wykonanie oświetlenia,
  • nasadzenia i przesadzenia drzew i krzewów.

Okres gwarancji jakości na roboty budowlane wynosi 48 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego.

Zabezpieczeniem zobowiązań Spółki wynikających z kontraktu jest „Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek” wystawiona przez firmę ubezpieczeniową opiewająca na 10% wartości kontraktu.

Zapisy Umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Realizacja powyższej umowy będzie miała istotny wpływ na przychody i wyniki Spółki w latach 2019 -20.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony