Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja poufna – złożenie oświadczenia o bezwzględnej nieważności umowy

Data raportu: 4 marca 2019
Numer raportu: 1/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – Informacje poufne

Treść raportu

Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku, informuje iż w dniu 4 marca 2019 roku złożył w Gminie Ścinawa (Urząd Gminy w Ścinawie, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa) oświadczenie, w którym stwierdził, iż umowa zawarta z Gminą Ścinawa z 06.08.2018r. na Rewitalizację Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej (dalej „Umowa”) dotknięta jest bezwzględną nieważnością.

Emitent w swoim oświadczeniu stwierdził, że wzniesienie około 180 obiektów budowanych, będących przedmiotem Umowy, jest niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w konsekwencji nie ma on ani faktycznej ani prawnej możliwości spełnienia świadczenia wynikającego z Umowy. Organ administracji architektoniczno-budowlanej nigdy bowiem nie wyda pozwolenia na budowę, a w razie konieczności zachowania jedynie procedury zgłoszeniowej – skieruje sprzeciw. Taki z kolei stan rzeczy nakazuje HORTICO S.A. stwierdzić, że Umowa dotknięta jest bezwzględną nieważnością, który to skutek wynika z bezwzględnie obowiązującej regulacji art. 387 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, w myśl tego przepisu umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna.

Jednocześnie HORTICO SA wezwało Gminę Ścinawa do dokonania w terminie 7 dni zwrotu oryginału gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie Umowy oraz poinformowało Gminę, iż Spółce przysługują roszczenia o rozliczenie dokonanych prac i roszczenia odszkodowawcze, które są przez Spółkę szacowane.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Wartość Umowy, o której mowa powyżej przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki, które na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 21.697.359,24 zł.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony