Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Informacja w sprawie wypłaty dywidendy

Data raportu: 12 czerwca 2017
Numer raportu: 4/2017

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439)

Zarząd HORTICO S.A. (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu nr 8/2017 z dnia 31.05.2017 r. informuje, iż w dniu 12.06.2017 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczący podziału zysku za 2016 rok w wysokości 861.099,26 złotych (słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 26/100) w następujący sposób:

  • kwota 822.016,30 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące szesnaście złotych trzydzieści groszy), tj. 0,07 zł na akcję, przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
  • kwota 39.082,96 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczona zostaje na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2016 r. będzie przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30.06.2017 r.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony