Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Data raportu: 15 września 2015
Numer raportu: 16/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd HORTICO S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 września 2015 r. w formie aktu notarialnego, na podstawie art. 44 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 a ust. 1 Statutu Emitenta, podjął Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Zgodnie z Uchwałą nr 1/09/2015 Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Emitenta o kwotę nie niższą niż 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie wyższą niż 279 500,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie mniej niż 150000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 559 000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od numeru 000001 do numeru nie niższego niż 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy ) oraz nie wyższego niż 559 000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy),o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda. Z akcjami serii C nie będą związane żadne szczególne uprawnienia i będą one podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu, które odbyło się 15 września 2015 roku, podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na ustaloną przez Zarząd Emitenta cenę emisyjną akcji na okaziciela serii C oraz na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

W związku z powyższym, podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji serii C nie więcej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) oznaczonym adresatom.

Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji serii C na kwotę 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję. Akcje serii C zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi, które zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd.

Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych, zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji i prawidłowym objęciu i opłaceniu Akcji serii C, w drodze założenia przez Zarząd Spółki, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii C.

Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015.

Akcje serii C i prawa do akcji serii C zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek „New Connect”), a akcje serii C zostaną notowane na tym rynku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa –Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony