Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

Data raportu: 28 czerwca 2016
Numer raportu: 14/2016

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz. 259) Zarząd HORTICO S.A. (dalej: „Spółka) informuje, że 28 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 rok, w której postanawia, że kwota 587.154,50 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 50/100) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,05 zł (słownie: pięć groszy) brutto na jedną akcję. Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 12 lipca 2016 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 29 lipca 2016 roku. Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 11 743 090.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony