Jesteśmy solidarni z Ukrainą

Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy

Data raportu: 30 czerwca 2023
Numer raportu: 16/2023

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd HORTICO S.A. (dalej: „Spółka) informuje, że 30 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022, w której postanawia, że kwota 4.387.329,45 zł (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści pięć groszy) zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy) brutto na jedną akcję.

Datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 11 lipca 2023 roku. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dniu 20 lipca 2023 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 12 535 227.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Paweł Kolasa – Prezes Zarządu                  

Producent polskich nasion - PNOS Ożarów MazowieckiTa strona jest zoptymalizowana do przeglądania na urzadzeniach, na których rozdzielczość ekranu jest większa niż 320px!

Przejdź do góry strony